บุคลากร

นายอนุพันธ์  จารุพงษ์

ค.อ.บ. อุตสาหการ-เครื่องกล

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน

นายณรงค์  สุรินทร์

ค.อ.บ. เครื่องกล

นายชนะ  สิทธิประภา

นายพยุงศักดิ์  ทศไกร

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายเชาวลิต  บุญมา

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายประสิทธิ์  พลศรี

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นางกัลยาณี บุญสุข

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือ

นายปพนธนรัฐ  รฐามัลลาธัชนิธิ

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายพิริยะ ข่ายกระโทก

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวปราณี  กอเมืองน้อย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต

นายอรุณพงษ์  คำศรี

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายธีรภัทร์  มณีวงษ์

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์นรินทร์  สถิตรัชตสถาพร

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายนคริทร์  นิมิปาล

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายกฤตนันท์  สันติวงศกร

ค.อ.บ. อุตสาหการ

นายวิสันต์  ขาววงศ์

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม